Baptistengemeente het Gooi

ANBI

Baptistengemeente het Gooi is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onderstaand vindt u een overzicht van onze ANBI gegevens.

A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling en visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met korte toelichting

 

A. Algemene gegevens

Naam: De Baptistengemeente het Gooi te Huizen

De Baptistengemeente te Huizen is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

KvK-nummer: 75968207

RSIN : 8113.78.020

Contactgegevens:
Postadres: Secretariaat, p/a Rijnland 17, 1274 KW Huizen
Telefoon: 035 526 51 77
Internet: www.baptistenhuizen.nl
E-mailadres: secretariaat@baptistenhuizen.nl

Bezoekadres zondagochtend:
Graaf Wichman 175
1276 KD HUIZEN

B. Samenstelling bestuur
6 bestuursleden, waarvan 3 leden DB (voorzitter, secretaris, penningmeester)

C. Doelstelling en visie

‘Wij willen dat onze omgeving weet en zal zien dat deze gemeente onder de heerschappij van Jezus Christus staat!’

Samengevat in een achttal speerpunten, die draaien om Jezus en om mensen:

 • We willen een enthousiaste, levendige gemeente van Jezus Christus zijn, waar jongeren en ouderen zich thuisvoelen.
 • Een gemeente die consequent en toegewijd aan God in het leven wil staan.
 • Een gemeente die grote aandacht heeft voor het levendmakende Woord van God.
 • Een gemeente die in de eredienst creativiteit en bijbels-theologische verantwoording aan elkaar weet te koppelen.
 • Een gemeente die het denken en het leven van mensen prikkelt en uitdaagt.
 • Een gemeente die mensen motiveert om trouw te zijn en zich met vreugde aan God en aan elkaar te geven.
 • Een gemeente die aansprekend is en uitnodigend voor buitenstaanders.
 • Een gemeente die de handen uitsteekt naar wie een helpende hand nodig heeft, binnen en buiten de gemeente.

Onze missie is ‘Uitzien naar Jezus, Omzien naar mensen’ Deze missie ziet en leert zien. Zien om te zijn. Elkaar helpen te kijken naar Jezus en van Hem te leren, want we willen Hem volgen. Maar ook omzien naar elkaar en zorg dragen voor mensen.
We willen samen als gemeente deze missie handen en voeten geven, langs de lijnen van de genoemde speerpunten: het gemeenteleven beleven als het samen optrekken, zorg en aandacht schenken aan het persoonlijk geloofsleven, een belangrijke plek geven aan het onderwijs (prediking en kringen), investeren in aansprekende erediensten en samenkomsten, motiverende activiteiten in en rondom de gemeente, pastorale zorg geven aan elkaar, naar buiten treden en zichtbaar zijn (evangelisatie en zending), en diaconaat dat om mensen geeft. En dat alles in samenhang en gestuurd door onze visie.
Naast deze visie hebben we een zevental uitgangspunten (waarden) geformuleerd:

 • Wij geloven dat liefdevolle onderlinge relaties kenmerkend behoren te zijn voor elk werkgebied binnen ons gemeenteleven.
 • Wij geloven dat in onze gemeente volledige toewijding aan Jezus Christus normaal behoort te zijn voor iedere gelovige.
 • Wij geloven dat bijbels onderricht in de kracht en onder leiding van de Heilige Geest verandering tot stand behoort te brengen in het leven van de enkeling en van onze gemeente.
 • Wij geloven dat wij, volgelingen van Jezus Christus, eerlijk behoren te zijn en een vurig verlangen behoren te hebben naar voortdurende geestelijke groei.
 • Wij geloven dat onze gemeente een hechte gemeenschap behoort te zijn van gelovigen die dienen, hun geestelijke gaven hebben ontdekt en gebruiken en hoge kwaliteit in hun gemeentebedieningen nastreven.
 • Wij geloven dat jongeren ruimte behoren te krijgen voor eigen vormen van geloofsbeleving en dat het geloofsleven van ouderen voor hen navolgenswaardig behoort te zijn.
 • Wij geloven dat wij als gemeente, om ongelovigen met Gods liefde te bereiken, voor hen aansprekend behoren te leven en te spreken, zonder daarbij de gezonde bijbelse leer prijs te geven.

D. Beleidsplan
Zie visie, de middelen zijn beschikbaar volgens de jaarrekening van het voorgaande jaar.

E. Beloningsbeleid
De Baptistengemeente het Gooi heeft geen betaalde werkers in dienst. Alle taken zijn op basis van vrijwilligers werk.
Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de penningmeester worden gedeclareerd.

F. Verslag activiteiten
De activiteiten van de gemeente kan afgeleid worden van het jaarwerk (zie bij H) en de begroting (zie bij G) van de gemeente.

G. Voorgenomen bestedingen
De begroting van het aankomende jaar van de Baptistengemeente het Gooi: begroting.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Bijgaand de Jaarrekening van het afgelopen jaar van de Baptistengemeente het Gooi.

 

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route